Stravování na Vláře

Stravné za červen

Placení se provádí inkasem k 18. dni v měsíci na účet mateřské školy 86-2031710207/0100. Seznamy dětí s variabilními symboly a finanční částkou jsou vyvěšeny na nástěnce u třídy a na www.msslavicin.cz. od 10. dne v měsíci. Další termín platby si rodiče dohodnou s ředitelkou MŠ nebo vedoucí ŠJ nejpozději do posledního dne v měsíci.

Vnitřní řád ŠJ na Vláře