Třída Motýlků

Charakteristika třídy Motýlci:

Školní rok 2023/2024

Počet dětí – 25 celkem

Kluci – 13

Holky – 12

Třídní učitelky:

Bc. Daniela Ventrčová

Eliška Martinova

Motto třídy:

„Letí, letí motýlek, krásný jako květ, pojďme spolu objevit celý širý svět.“


Třída Motýlků se nachází ve druhém patře školní budovy (vchod 2).

Třída je vybavena účelně barevným nábytkem, který umožňuje dětem volný přístup ke všem hračkám.V letošním školním roce bude pro přípravy učitelů závazný školní vzdělávací plán s názvem Barevný rok. Skladbu tohoto vzdělávacího plánu a obsah činností budeme přizpůsobovat vzhledem k individualitě každého dítěte. V letošním roce bude navštěvovat mateřskou školu 25 dětí, z toho 5 dětí s odkladem školní docházky. Pro tyto děti bude vytvořen individuální plán práce.

V naší třídě budeme děti během celého školního roku připravovat k nástupu do základní školy, budeme děti vést k hodnocení svých výkonů, k samostatnosti, dodržování pravidel třídy a bezpečného chování ve třídě i během pobytu venku.

Během školního roku se budeme seznamovat s okolím svého bydliště a jeho bezpečností, budeme poznávat přírodu kolem nás, nová místa.

V rámci logopedické prevence proběhne depistáž třídy a následná spolupráce s klinickými logopedy.Naší prioritou bude, aby všechny děti odcházely do základní školy se správnou výslovností. U dětí dbáme na správný fyzický rozvoj, pohybovou koordinaci, jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka.To je důležité v rozvoji řeči i k přípravě psaní.

S dětmi jsme si stanovili pravidla, které si připomínáme s pomocí piktogramů.

Hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství, vytváříme pohodové prostředí. V další části rozvoje dítěte se budeme soustředit na projev citů a sebeovládání, dále sebevědomí a sebeuplatnění, čímž se mu lépe navazuje komunikace s vrstevníky, i dospělými.Ve školce se snažíme vytvářet prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné bez strachu a stresu.Spokojená učitelka – spokojené dítě – spokojená rodina.

Navážeme na dlouhodobou spolupráci s knihovnou a keramickou dílnou v ZUŠ Slavičín, organizacemi a institucemi města, Envirocentrem v Hostětíně, Fér Kaffé Veronica.