Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Mateřská škola Slavičín
Kontakty na správce najdete ZDE.
Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce Mateřská škola Slavičín jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů
v rámci některé agendy ve škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o
Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními
údaji nakládáme.


O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: hana.johnova@sms-cr.cz, tel. +420 777 314 148
K čemu je mi pověřenec?


Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich
práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to
zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce/školy.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu
s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný
mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech1. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů,
námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.


Jaká jsou Vaše práva?
Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v Mateřské škole Slavičín (odborně
řečeno – naše škola je zpracovává jako správce), máte právo:
1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného
nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě,
že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo
nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených
nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme
též odmítnout.
2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání,
pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili
(podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli
našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto
zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se
k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili
souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli
1 Čl. 38 odst. 5 ON


Mateřská škola Slavičín 21.9.2022
odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu reditelka@msslavicin.cz zašlete zprávu, v níž
uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na
naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte
identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši
totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši
totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo
listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do Mateřské školy Slavičín dostavíte
osobně s průkazem totožnosti.
7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte
právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné
projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda
s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.
Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?
Škola:
Velkou část údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo
ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním
pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a další). Takto zpracováváme
především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu,
údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného
zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. S těmito
údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, údaje ze školní matriky pravidelně předáváme
Ministerstvu školství.
Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich
zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně
a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje.
S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, případně je předáváme na žádost nebo
z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám.
Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších
evidencích, například pronájmů tělocvičny, zájmových kroužků, dále pro informování na webu o
školních událostech a další. V kombinaci se smlouvami zpracováváme také údaje potřebné pro školní
stravování, školní výlety a zájezdy, školy v přírodě či lyžařské kurzy a další podobné agendy. S těmito
údaji pracují pouze určení zaměstnanci v naší škole/školce, popř. v případě akce pořádané školou je
předáváme ubytovacímu zařízení, plavecké škole, cestovní agentuře apod.
Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu
stanovenou spisovým a skartačním řádem.
Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.
Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.