Close

Žabičky


Charakteristika třídy Žabičky:


Hlavní prioritou této třídy je dlouhodobý adaptační program, kde se dítě snaží začlenit do kolektivu vrstevníků a postupně si osvojuje základní hygienické návyky a dovednosti, sebeobsluhu a samostatnost v těsné spolupráci s rodiči. Nejdůležitější v tomto období je učení se formou hry. Děti se učí pomocí her zvládat jednoduché pracovní úkony. Pomocí herních aktivit si děti rozvíjejí své vědomosti, dovednosti, postupně se učí pravidlům společenského chování a jednání. Záměrem je citlivý přístup, respektování individuálních potřeb, poskytovat dětem pocit jistoty a bezpečí, pohodu a klid. Pro děti, které docházejí do této třídy druhým rokem je pedagogickým záměrem osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě. Rozvíjíme kulturně estetické dovednosti, pohybové dovednosti. Děti se seznamují s různými výtvarnými technikami. Zaměřujeme se na prohlubování sociálních kontaktů a zdvořilostních návyků. Klademe důraz na komunikativní dovednosti, rozvoj slovní zásoby, rozvoj jemné i hrubé motoriky a prevenci řečových vad. Třída je heterogenní, tedy smíšená věková kategorie 2 – 5 let.