Close

Sovičky

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY SOVIČKY

Věkové složení třídy 4 – 7 let, ve třídě je zapsáno 24 dětí , z toho 10 chlapců a 14 děvčat. Naplňujeme vzdělávání i pro 2 děti se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím podpůrných opatření zajištěná asistenty pedagoga.

Vzdělávání směřuje k   dosahování základů klíčových kompetencí, které se prolínají ve vzdělávacích oblastech předškolního vzdělávání. Podporujeme fyzický i psychický vývoj dítěte, zlepšujeme zdravotní a tělesnou zdatnost, rozvíjíme manipulační činnosti, učíme se samostatnosti a sebeobsluze. Stimulujeme osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností a povzbuzujeme děti k dalšímu poznávání a učení. Pracujeme podle ŠVP pro PV „ Škola hrou“

Třídní učitelky: Mikalová Marcela
                           Kupčíková Marcela