Close

Koťátka


Charakteristika třídy Koťátka:

Speciální logopedická třída „KOŤÁTKA“ je třídou pro děti s narušenou komunikační schopností, kterou navštěvuje deset dětí. Naše třída je heterogenní. Děti jsou do třídy zařazovány na základě logopedického (příp. psychologického, foniatrického) vyšetření odborných pracovníků Speciálně pedagogického centra pro děti s vadami řeči ve Valašském Meziříčí, detašované pracoviště Zlín. Rozhodujícím aspektem a prvním krokem pro přijetí dítěte do logopedické třídy je vždy konzultace s rodiči a jejich souhlas s logopedickou intervencí. Specifikum zaměření aktivit v logopedické třídě spočívá v cílené každodenní stimulaci rozvoje komunikačních schopností dítěte: v posilování mluvních dovedností verbálních i nonverbálních (porozumění řeči, aktivní a pasivní slovní zásoba, praktické užití řeči atd.), překonávání či zmírnění konkrétní vady řeči, předcházení možnému narušení komunikačního systému i poruchám psychického a sociálního charakteru, které mohou být s tímto postižením spojeny. V logopedické třídě Koťátek působí dvě učitelky se státní zkouškou z logopedie. Přímá logopedická intervence se uskutečňuje v dopoledních hodinách. Každé dítě má svůj mluvící sešit, do kterého lepíme úkoly (artikulační a dechová cvičení, procvičování hlásek, grafomotoriku, pracovní listy, atd.). Nedílnou součástí každodenní intervence je rozvoj jemné i hrubé motoriky, motoriky mluvidel, grafomotoriky, zrakové percepce a vizuomotoriky, sluchové percepce,  podpora schopnosti koordinace činností apod.