Close

Kamarádi


Charakteristika třídy „Kamarádů“ šk. rok 2023/2024

Vedoucí učitelka: Michaela Gubischová

Třídní učitelky:  Bc. Petra Mlíčková            

                             Mgr. Jana Durďáková

Motto:

„Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom jej získali.“

 – Jean Jacques Rousseau 

MŠ Nevšová je jednotřídní mateřská škola.

V naší třídě „Kamarádů“ je ve školním roce 2023/2024 zapsáno 27 dětí ve věku 3-6 let. Jedná se tedy o věkově heterogenní třídu. Bude ji navštěvovat 9 chlapců a 18 děvčat. Ve třídě je 9 dětí předškolního věku. Všechny děti nastoupí od září 2023, pouze jedno dítě nastoupí až ve druhém pololetí.

Prostory třídy jsou vybaveny novým nábytkem, je zde dostatek světla. Děti mají k dispozici široký výběr hraček a didaktických her. Kolem MŠ je velká zahrada, která dětem nabízí pestré vyžití. Jsou zde různé průlezky, pískoviště, altán, houpadla, amfitheátr, ohniště a školní záhonek. Budova mateřské školy je přístavbou obecního úřadu a hasičárny. Celý objekt se nachází v klidné lokalitě.

 Činnosti nabízené dětem odpovídají jejich věkovým zvláštnostem a režim dne vychází z individuálních potřeb. Třídní vzdělávací program je v souladu se ŠVP „BAREVNÝ ROK“.

V naší třídě se zaměříme na vytváření přátelského prostředí, rozvíjení a upevňování vzájemných vztahů, empatie, zdvořilostních návyků a prosociálního cítění. Bude probíhat adaptace nových tříletých dětí. Dále se zaměříme na přípravu k zápisu u dětí předškolního věku. Budeme klást důraz na rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy u mladších dětí. Od pololetí školního roku 2023/2024 začneme učit mladší děti (středňáky) jíst příborem. Veškeré činnosti jsou zaměřeny na všestranný rozvoj osobnosti a individuality dětí. Ve třídě máme zavedena jednotná pravidla ve formě obrázků.

Ve třídě v tomto roce zavedeme třídění odpadu, na který budou pořízeny speciální koše s barevně rozlišeným víkem. Budeme se zaměřovat na environmentální výchovu a posilování vztahu dětí k přírodě a její ochraně i péči o ni (např. péče o školní záhonek, sbírání odpadu, zimní krmení zvířat atd.).

Dále bychom chtěli posilovat a rozvíjet přátelskou spolupráci s rodiči i s dalšími institucemi. Vést děti k vzájemné úctě i úctě k druhému. Posilovat prosociální cítění a vést děti ke slušnému chování.