Close

Sluníčka

Charakteristika třídy Sluníčka:

Třídní učitelky:  Bc. Daniela Ventrčová             

                             Bc. Petra Mlíčková

Motto:

„Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom jej získali.“

 – Jean Jacques Rousseau 

V naší třídě „Sluníček“ je ve školním roce 2022/2023 zapsáno 26 ve věku 4-6 let. Jedná se tedy o věkově heterogenní třídu. Bude ji navštěvovat 14 chlapců a 12 děvčat. Ve třídě je 10 dětí předškolního věku. Činnosti nabízené dětem odpovídají jejich věkovým zvláštnostem a režim dne vychází z individuálních potřeb. Třídní vzdělávací program je v souladu se ŠVP „BAREVNÝ ROK“.

V naší třídě se zaměříme na vytváření přátelského prostředí, rozvíjení a upevňování vzájemných vztahů, empatie, zdvořilostních návyků a prosociálního cítění. Bude probíhat adaptace nových dětí. Dále se zaměříme na přípravu k zápisu u dětí předškolního věku. Budeme klást důraz na rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy u mladších dětí. Od září již začneme mladší děti jíst příborem. Veškeré činnosti jsou zaměřeny na všestranný rozvoj osobnosti a individuality dětí. Ve třídě máme zavedena jednotná pravidla ve formě obrázků.

Ve třídě jsme v tomto roce zavedli třídění odpadu, na který byly pořízeny speciální koše s barevně rozlišeným víkem. Budeme se zaměřovat na environmentální výchovu a posilování vztahu dětí k přírodě a její ochraně i péči o ni (např. péče o školní záhonek, sbírání odpadu, zimní krmení zvířat atd.).

Dále bychom chtěli posilovat a rozvíjet přátelskou spolupráci s rodiči.