Třída Sluníček

Charakteristika třídy Sluníčka:

Třídní učitelky: Bc. Daniela Ventrčová

Bc. Petra Mlíčková

Motto:

„Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom jej získali.“

– Jean Jacques RousseauV naší třídě „Sluníček“ je ve školním roce 2022/2023 zapsáno 26 ve věku 4-6 let. Jedná se tedy o věkově heterogenní třídu.

Bude ji navštěvovat 14 chlapců a 12 děvčat. Ve třídě je 10 dětí předškolního věku. Činnosti nabízené dětem odpovídají

jejich věkovým zvláštnostem a režim dne vychází z individuálních potřeb. Třídní vzdělávací program je v souladu se ŠVP „BAREVNÝ ROK“.

V naší třídě se zaměříme na vytváření přátelského prostředí, rozvíjení a upevňování vzájemných vztahů, empatie,

zdvořilostních návyků a prosociálního cítění. Bude probíhat adaptace nových dětí. Dále se zaměříme na přípravu k zápisu u

dětí předškolního věku. Budeme klást důraz na rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy u mladších dětí. Od září již začneme mladší

děti jíst příborem. Veškeré činnosti jsou zaměřeny na všestranný rozvoj osobnosti a individuality dětí. Ve třídě máme zavedena

jednotná pravidla ve formě obrázků.

Ve třídě jsme v tomto roce zavedli třídění odpadu, na který byly pořízeny speciální koše s barevně rozlišeným víkem.

Budeme se zaměřovat na environmentální výchovu a posilování vztahu dětí k přírodě a její ochraně i péči o ni

(např. péče o školní záhonek, sbírání odpadu, zimní krmení zvířat atd.).

Dále bychom chtěli posilovat a rozvíjet přátelskou spolupráci s rodiči.