Close

Platnost od: 01. 09. 2023                                                                                     č. j.  96/2023

                   

                   ŠKOLNÍ ŘÁD 

                       MATEŘSKÉ ŠKOLY SLAVIČÍN 

Vydala:          Gabriela Florešová, ředitelka Mateřské školy Slavičín, příspěvkové organizace,

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Zpracovala:   Gabriela Florešová

Účinnost od:  01. 09. 2023

Školní řád je platný pro místo poskytovaného vzdělávání:                                               1. Dlouhá 470, 763 21 Slavičín

                        2. Nádražní 148, 763 21 Slavičín

                        3. Nad Ovčírnou 351, 763 21 Slavičín

                        4. Nevšová 153, 763 21 Slavičín

Závaznost:     školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a pro zákonné zástupce dětí

 

Pedagogická rada projednala dne:   28. 8. 2023

 

Provozní porada projednala dne:     28. 8. 2023

                                                                                                               Gabriela Florešová 

                                                                                                    ředitelka Mateřské školy Slavičín,

                                                                                                             příspěvkové organizace

Část I.

Všeobecná ustanovení

Ředitelka Mateřské školy Florešová Gabriela v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Část II.

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Článek 1.

Základní cíle mateřské školy Slavičín (dále jen MŠS) při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1)    MŠS v rámci předškolního vzdělávání

podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,

podporuje u dítěte získávání základních životních hodnot a rozvoj mezilidských vztahů,

vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

2)   Školní vzdělávací program (dále jen „ŠVP“) upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy.

3)   Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška č. 14“).

Článek 2.

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě má právo

na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠS

na speciální vzdělávání dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

 • Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 • Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…).
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého jedince tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí…).
 • Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem…).
 • Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠS v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup).

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv

a Úmluva o právech dítěte.

 • Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z dalších ustanovení tohoto školního řádu.

Článek 3.

Povinnosti dítěte

 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠS.
 • Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy.
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

 

 • Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.
 • Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv

            přání, potřebu.

 • Dítě má povinnost účastnit se odpočinkových či klidových aktivit, vycházejících z denního režimu v rámci správné péče o fyzický a psychický vývoj dítěte.
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.
 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠS, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

 

Článek 4.

Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠS týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc MŠS nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Části 4 „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 • Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy.

Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠS učitelce nebo ředitelce školy.

Článek 5.

Povinnosti zákonných zástupců

     Zákonní zástupci dětí jsou povinni

zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠS, pří příchodu bylo vhodně a čistě upraveno,

na vyzvání ředitelky MŠS se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

informovat MŠS o důvodech nepřítomnosti dítěte, do 14 dnů osobně nebo telefonicky, nad 14 dnů písemně,

oznamovat MŠS údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky,

ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,

zákonní zástupci mají povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích,

zákonní zástupci mají povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy,

zákonní zástupci mají povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel (Vnitřní řád školní jídelny),

zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠS dítě zdravé,

zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav…),

zákonní zástupci dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim školy,

 • řídit se školním řádem,

dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠS a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

předávat dítě učitelce ve třídě zdravé, vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně oznámí MŠS.

Článek 6.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Učitel, odpovědný za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami, je zástupce ředitele.

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitel školy 1x ročně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, v případě souvisejících okolností častěji. Ředitel ukončí poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, pouze se s ním projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Vzdělávání dětí nadaných 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

Článek 7.

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

Část III.

Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání dítěte

Článek 8.

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let (§ 34 odst. 1).

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (nástěnky MŠS, www stránky školy, Slavičínský zpravodaj (§ 34 odst. 2).

 

Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠS jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzena ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠS.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání, oznámí ředitelka školy, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na všech odloučených pracovištích MŠS a na webových stránkách MŠS. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená. Od doby oznámení běží 15-ti denní lhůta pro odvolání.

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠS na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠS.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠS bude zasláno rodičům dítěte v zákonem stanovené lhůtě písemně.

Do jednotlivých zařízení budou děti umisťovány ředitelkou školy, při umisťování a rozdělování dětí do jednotlivých zařízení a tříd bude ředitelka školy přihlížet k bydlišti dítěte, sourozencům. Umístění dítěte do určitého zařízení a konkrétní třídy MŠS je zcela v kompetenci ředitelky MŠS.

Článek 9.

Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). 

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).

 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole Slavičín, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v rozmezí od 8 do 12 hodin (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopouští se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky do 14 dnů nepřítomnosti,

b) osobně třídnímu učiteli do 14 dnů nepřítomnosti,

c) písemně třídnímu učiteli nad 14 dnů nepřítomnosti na omluvný list (ve třídě).

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

Individuální vzdělávání dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
 a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2).

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

– způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole),

– termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit první týden v měsíci listopadu, případně jiný následující den v měsíci listopadu).

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 

Článek 10.

Ukončení vzdělávání po předchozím písemném upozornění

Ukončení vzdělávání se nevztahuje na děti s povinnou školní docházkou.

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

1)    ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání:

       Ředitelka MŠS může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem.

2)    ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠS ze strany zákonných zástupců:

       V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠS.

3)    ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době:

       Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka MŠS rozhodnout o ukončení vzdělávání tohoto dítěte.

4)    ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného:

       V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného a nedohodne si jiný termín, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 Distanční vzdělávání v Mateřské škole Slavičín

 

                V případě uzavření MŠS v důsledku špatné epidemiologické situace nebo krizového stavu, rozhodnutím ředitele školy nebo krizového štábu si budou děti plnit povinné předškolní vzdělávání distančně.

 • MŠS bude komunikovat se zákonnými zástupci dítěte pomocí e-mailové pošty a telefonicky,
 • rodičům budou pravidelně poskytovány didaktické materiály ke vzdělávání vycházející z ŠVP PV Barevný rok.

Článek 11.

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod pojmem „cizinec ze třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, na území České republiky však pobývá oprávněně. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., nebo prováděcími právními předpisy.

Někteří cizinci ze třetích států však mohou takové oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policí přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo-li mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území ČR mu bylo uděleno povolení k pobytu.

Článek 12.

Evidence dítěte (školní matrika)

Po přijetí dítěte do MŠS předají zákonní zástupci ředitelce MŠS, případně učitelce ve třídě vyplněný Matriční list dítěte.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Část IV.

Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla jejich vzájemných vztahů se zaměstnanci školy a pedagogickými pracovníky MŠS

Článek 13.

Změna stanovených podmínek pobytu dítěte v MŠS a způsobu a rozsahu jeho stravování

1)    Při přijetí dítěte stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do MŠS a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

2)    Pokud je dítě v MŠS přítomno, je povinno se zde i stravovat, viz Vnitřní řád školní jídelny.  (http://msslavicin.cz /jidelnicek/)

                                                                                              

Článek 14.

Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců

a pro jejich předávání zákonným zástupcům

1)    Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠS předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce ve třídě.

2)    Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky, a to v době určené MŠS k přebírání dětí zákonnými zástupci. V případě, že se zákonný zástupce dostaví pro vyzvednutí dítěte v nezpůsobilém stavu (pod vlivem alkoholu, drog), nebude dítě předáno a učitelka kontaktuje ředitelku, OSPOD a policii ČR.

3)    V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v MŠS, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

4)    Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání. Vystavené písemné zmocnění podepsané zákonnými zástupci předají učitelce ve třídě nebo ředitelce MŠS.

5)    Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, postupuje učitelka takto:

     a) pokusí se zákonné zástupce dítěte nebo pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

    b) informuje telefonicky ředitelku MŠS,

     c) řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15   zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,

     d) případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

6)    Učitelka si nemůže vzít dítě domů ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14, právnická osoba vykonávající činnost MŠS vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je posuzována jako nařízená práce přesčas. V této době s dítětem setrvává v prostorách MŠS. Vznikne-li tím učitelce případná újma jejích práv (učitelce bylo tímto znemožněno využít poslední možnost dopravy do místa bydliště apod.), bude tato situace řešena se zákonnými zástupci dítěte individuálně.

Článek 15.

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

1)    Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek MŠS v ŠVP, který je přístupný na požádání v každé třídě i ředitelně MŠS.

2)    Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do MŠS a jejich předání informovat u učitelky vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

3)    Ředitelka MŠS před začátkem nového školního roku svolává rodičovskou schůzku pro rodiče nových dětí, na které jsou informováni o všech rozhodnutích MŠS týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí a provozu MŠS a v průběhu školního roku ostatní rodiče na nástěnkách v budově školy, na webových stránkách www.msslavicin.cz, po domluvě i elektronickou poštou. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením MŠS, a to zejména z provozních důvodů.

4)    Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou nebo s učitelkou vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

5)    Ředitelka nebo učitelka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Článek 16.

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

1)    Pokud MŠS organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní představení pro děti, besídky, dětské dny apod. informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím písemných sdělení umístěných na www stránkách MŠS, popř. i na nástěnkách u jednotlivých tříd a v šatnách. Souhlas s účastí dítěte na polodenním výletu a akcích školy, které se konají mimo její působiště, potvrzují zákonní zástupci svým podpisem.

2)    Pořádání těchto akcí finančně zabezpečují rodiče přímou platbou v hotovosti.

Článek 17.

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

1)    Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou, písemně, nebo osobně. V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (delší než 14 dní) je omluví písemně v omluvném listu, aby nenastal důvod k jeho vyřazení.

2)    V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz či nastanou jiné závažné důvody a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce, na telefonním čísle odpovídající třídy, bez zbytečného odkladu, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte.

3)    Při předávání dítěte informuje zákonný zástupce dítěte přejímající učitelku o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

4)    Zákonní zástupci dítěte informují MŠS o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

Článek 18.

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání

a stravného v mateřské škole

1)    Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

       Zákonní zástupci dodržují podmínky stanovené ve Směrnici o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání. Úhrada se provádí povolením inkasa z Vašeho bankovního účtu na číslo účtu 86-2031710207/0100, VS: mají děti přidělen a platí po celou dobu docházky do MŠS, zpráva pro příjemce je jméno dítěte. Stanovená částka za školné je 300,- Kč.

       Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku MŠS po dobu 12 měsíců, mají předškolní vzdělávání bezúplatné.

       Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Rodiče, kterých se osvobození týkají, podají v MŠS žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každý měsíc potvrzením o přiznání sociálního příspěvku.

       O osvobození od úplaty nebo snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy.

          2) Úhrada stravného

       Platí se povolením inkasa k 18. dni v měsíci z bankovního účtu na účet MŠS.

3)  Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání v období krátkodobých prázdnin během školního roku a v období letních prázdnin /červenec, srpen/ – řádně neomluvená docházka dítěte bude účtována za každý neomluvený den, zákonný zástupce částku zaplatí vždy k 18. dni prochozeného měsíce.

Část V.

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

Článek 19.

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠS

Mateřská škola Slavičín poskytuje předškolní vzdělávání na adrese:

Dlouhá 470, 763 21 Slavičín,

Nad Ovčírnou 351, 763 21 Slavičín,

Hrádek na Vlárské dráze 148, 763 21 Slavičín,

Nevšová 153, 763 21 Slavičín.

 

Provoz MŠS je od 6.00 do 16.00 hodin.

Prázdninový provoz MŠS je od 6.00 do 15.30 hodin.

Děti obvykle přicházejí do MŠS do 7.45 hodin, jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Budova se v 8.00 hodin uzamyká a otevírá se ve 12.10 hodin, poté se uzamyká ve 12.30 hodin a odpoledne  se otevírá v 14.15 hodin.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.45 hodin, a to telefonicky nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně nebo telefonicky.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole.

Informace o připravovaných akcích v MŠS jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách u jednotlivých tříd a v šatnách dětí, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky MŠS.

MŠS má 9 tříd a je zřízena s celodenním provozem. Děti ve třídách jsou rozděleny podle věku.

MŠS Dlouhá 470 – 4 třídy

1. Lvíčci      – smíšená  3 – 6 let

2. Berušky   – smíšená  3 – 6 let

3. Sluníčka  – smíšená  3 – 6 let

4. Motýlci    – děti 5 – 6 (7) let předškoláci

 

MŠS Nad Ovčírnou 351 – 3 třídy

 

1. Koťátka    – smíšená  4 – 6 let, logopedická třída

2. Žabičky     – smíšená  3 – 5 let

3. Sovičky    – děti 5 – 6 (7) let předškoláci

MŠS Hrádek na Vlárské dráze 148 – 1 třída

1. Broučci     – smíšená 3 – 6 (7) let

MŠS Nevšová 153 – 1 třída

1. Kamarádi   – smíšená 3 – 6 (7) let

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami umožňujeme s ohledem na jejich zdravotní stav integraci mezi svoje vrstevníky do tříd.

V měsících červenci a srpnu může ředitelka MŠS po dohodě se zřizovatelem provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu provozních úprav a čerpání řádné dovolené učitelů a zaměstnanců školy apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka MŠS zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem, v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění.

Provoz MŠS lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období během školního roku. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠS na přístupném místě neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne (v souladu s §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění).

MŠS organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

Článek 20.

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 Předškolní vzdělávání dětí podle ŠVP programu probíhá v základním denním režimu:

6.00–7.45               Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volné spontánní zájmové aktivity.

7.45–9.30               Osobní hygiena, přesnídávka, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmovou činnost a řízené aktivity, příprava na pobyt venku.

9.30 – 11.30            Pobyt venku.

11.30–12.10           Osobní hygiena, oběd, průběžný odchod dětí po obědě.

12.30–14.00           Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, volné činnosti a individuální práce s dětmi s menší potřebou spánku a odpočinku.

14.00–16.00           Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, odchod dětí z mateřské školy.

 Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících      vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě dodržují klidový režim při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod -10stupňů C). V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

Článek 21.

Organizace stravování dětí

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny (výdejny), který je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.msslavicin.cz.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, čerstvou vodu). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Přihlašování a odhlašování obědů provádí zákonný zástupce den předem nebo v daný den do 7.45 hodin na tel. čísle +420 731 788 461 u vedoucí stravování.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte od 11.00 – 11.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Neodhlášené obědy propadají.

Podávání svačin: 8.00 – 8.30 hodin, 14.00 – 14.30 hodin

Podávání obědů: 11.30 – 12.00 hodin

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 3 – 5 let pomáhá učitelka s naléváním nápojů.

Článek 22.

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

1)    Zákonní zástupci děti předávají učitelce v době od 6.00 hodin do 7.45 hodin Poté se MŠS až do 12.10 hodin z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě lze přijít s dítětem i později.

2)    Přivádění a převlékání dětí:

       rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají do značkou označených  skříněk. Věci svých dětí rodiče podepíší, aby nemohlo dojít k záměně.

3)    Předávání a vyzvedávání dětí:

 –  zákonný zástupce je povinen dítě přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat ji o případných aktuálních změnách zdravotního stavu dítěte. Za děti zodpovídá až do předání učitelce. Nikdy neponechává dítě v šatně samotné.

  –   dítě z MŠS smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dítěte a osoby jimi písemně pověřené

při vyzvedávání dítěte na sebe upozorní náhledem do třídy

 4)   Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠS:

po obědě – od 12.10 do 12.30 hodin

odpoledne – od 14.15 do 15.45 hodin

po dohodě lze i jiný čas

Rodiče předávají dítě učitelce ve třídě zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně oznámí učitelce.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠS (teplota, zvracení, bolesti břicha…) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. MŠS nepodává žádné léky předepsané lékařem k léčení dětských nemocí (kapky, antibiotika…). Po dohodě lze podat léky na alergii a astma – vždy s písemnou dohodou mezi rodičem a MŠS.

Článek 23.

Délka pobytu dětí v MŠS

Děti jsou při zápisu přijímány k celodenní docházce. Zákonní zástupci však mají možnost, na základě předchozího oznámení, a to telefonicky či osobně, docházku dítě upravit podle svých momentálních potřeb. Uvedou přitom předpokládanou dobu, po kterou úprava docházky bude trvat. V případě příležitostně zkrácené doby docházky  jsou rodičům ve stravování účtovány jen skutečně odebrané druhy pokrmů, například přesnídávka a oběd.     

Článek 24.

Způsob omlouvání dětí a odhlašování stravy

1)    Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

osobně vedoucí stravování

telefonicky na čísle +420 731 788 461  

2)    V případě nepřítomnosti dítěte je možné stravu odhlásit předem nebo nejpozději do 7.45 hodin příslušného dne.

3)    Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od 11.00 do 11.30 hodin (platí pouze v první den nepřítomnosti). Jestliže je oběd neodhlášen, počítá se od druhého dne cena stravného ve výši aktuální kalkulační ceny.

4)    V případě odpolední nepřítomnosti dítěte je nutno odpolední svačinu odhlásit rovněž do 7.45 hodin příslušného dne (nelze si nosit svačiny domů).

Článek 25.

Pobyt ve třídě

Rodiče jsou povinni dát dítěti do třídy vhodnou domácí obuv – bačkory, zdravotní sandále. Z důvodů předcházení úrazů v MŠS nejsou považovány za bezpečnou domácí obuv – pantofle, pantofle značky cross.

Do třídy dejte rodiče dětem pohodlné oblečení, aby se mohly bez problémů zúčastnit všech pohybových aktivit, malování, her. K odpočinku po obědě dejte dětem pyžamo.

Do šatny MŠS dejte dětem věci na převlečení (spodní prádlo, punčochy, tričko).

Vše podepište, aby nemohlo dojít k záměně.

Článek 26.

Pobyt venku

1)    Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.

       Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10 °C.

2)    Rodiče jsou povinni vybavit dítě pro pobyt venku tak, aby mělo možnost využít všechny nabízené aktivity během pobytu venku bez omezení – oblečení a obuv vyhrazené pouze pro pobyt venku (v podzimním a jarním počasí dejte dětem nepromokavé boty).

3)   Při vycházkách mají děti oblečené reflexní vesty na začátku a na konci zástupu.

Část VI.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Článek 27.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se, je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠS počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

MŠS vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jim je učitelka předá. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠS stanoví ředitelka počet učitelek tak, aby na jednoho z nich připadlo nejvýše:

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením

Výjimečně může ředitelka zvýšit počty dětí uvedené:

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k MŠS.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka počet učitelek tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platné školské a pracovněprávní předpisy.

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění (zejména infekčním) si může učitelka vyžádat od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Bezpečnost dětí v MŠS je zajištěna uzamčenými dveřmi. Na budově Dlouhá 470 a Hrádek 148 je vstup možný jen přes bezpečnostní kódy, které jsou zákonným zástupcům předány na začátku školního roku. Zákonní zástupci mají povinnost chránit bezpečnostní kódy před zneužitím cizími lidmi.

Článek 28.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při specifických činnostech

1)    Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelky i zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům a BOZP.

2)    Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména:

a) pohyb po veřejných komunikacích

•  kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Děti smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dvě vedle sebe.

b) pobyt dětí v přírodě

•  využívají se pouze známá a bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství,

•  je-li to možné, zkontrolují učitelky před pobytem dětí prostor a odstraní nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.),

c)  sportovní činnosti a pohybové aktivity

•  před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, nebo v jiných vyčleněných prostorách v objektu MŠ nebo probíhají na venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují učitelky, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost,

•  tělocvičné nářadí a stavby pro pohybové aktivity jsou pravidelně v předepsaných intervalech kontrolovány certifikovanými odborníky (1x ročně) a průběžně během roku udržovány,

•  učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují jejich intenzitu a obtížnost individuálním schopnostem jednotlivých dětí,

d) pracovní a výtvarné činnosti

•  při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky školy.

3)    V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj. 37014/2005-25.

Článek 29.

První pomoc a ošetření

 

Ředitelka školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitel konající dohled.

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost ředitelce školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

Dětem není dovoleno nosit do MŠS předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Všechny děti v MŠS jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠS a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Článek 30.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1) Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

2) V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠS cílené pozorování a vyhodnocování vztahů mezi dětmi ve třídě. Cílem je řešit případné nepříznivé vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

3) Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

4) V prostorách MŠ a školní zahrady platí přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ A POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK, dle zákona č. 65/2017Sb., O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Část VII.

Zacházení s majetkem školy

 

Článek 31.

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

1)    Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek MŠS.

Článek 32.

Povinnosti zákonných zástupců a ostatních při zacházení s majetkem MŠS

 

1)    Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole po dobu převlečení dítěte a jeho předání učitelce a po dobu převzetí dítěte a převlečení do šatů, ve kterých dítě odchází domů. Dále po dobu jednání s pedagogickými pracovníky školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

2)    Zákonní zástupci mají možnost po dohodě s učitelkou pobývat se svým dítětem ve třídě nebo školní zahradě po dohodnutou dobu v rámci adaptačního programu nebo i z vlastní iniciativy za účelem sledování zapojení svého dítěte do vzdělávacích činností.

3)    Po dobu pobytu v prostorách MŠS jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

4)    Školní budova je volně přístupná pouze v době stanovené pro příchod dětí nebo jejich odchod. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. Během provozu školy mají všichni zaměstnanci klíče k hlavnímu vchodu, únikový východ je zevnitř volně otevíratelný.

5)    Po uzavření budovy pedagogičtí pracovníci v případě zvonění NECHODÍ otevírat dveře z důvodu, aby neporušili své povinnosti a neponechali děti bez dozoru. Tuto službu vykonávají správní zaměstnanci.

6)    Do ředitelny lze vstupovat v době uzavření školy jen v přítomnosti ředitelky.

7)    Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření.

8)    Do budovy MŠS je zakázané jezdit s kočárky, koly a odrážedly.

Článek 33

Kroky školy v případě podezření na výskyt infekčních nemocí

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví)“.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky se vyskytnou (jsou patrné) v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění dítěte do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře).

Část VIII.

Závěrečná ustanovení, sankce

 

Článek 34.

Závaznost školního řádu a kontrola ustanovení

Dodržovat tento řád jsou povinni všichni účastníci předškolního vzdělávání MŠS. Kontrolu provádí ředitelka školy. O případných porušeních je proveden písemný záznam s návrhem řešení.

Změny školního řádu MŠS budou prováděny číslovanými dodatky.

Školní řád platí do odvolání.


Ve Slavičíně dne 28. 8. 2023

                                                                                         ……………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                               Gabriela Florešová

                                                                                               ředitelka Mateřské školy Slavičín,

                                                                                                      příspěvkové organizace