Close

Broučci

 

Charakteristika třídy Broučci:

Naše mateřská škola se nachází v části Slavičína Hrádku a je elokovaným pracovištěm MŠ Slavičín, která se skládá celkem ze čtyř mateřských škol. Naše mateřská škola je jednotřídní a třída se jmenuje Broučci. Třída se nachází v jednopodlažní budově uprostřed obce v blízkosti bytovek, odkud přichází nejvíce dětí.

V minulých letech naše mateřská škola procházela postupnými rekonstrukcemi a modernizací, takže nyní nabízí dětem příjemné prostředí pro celodenní pobyt. Máme dvě oddělené třídy, které jsou plně vybavené novým nábytkem a samozřejmostí je každoroční doplňování a obměňování novými hračkami a učebními pomůckami. Součástí jedné třídy je klavír, protože hudba nás denně provází a je základem téměř všech činností.

V naší třídě máme letos zapsaných 25 dětí ve věkovém složení 3-6 let, z toho dvě děti mají odklad školní docházky a pro ně máme zpracován Program pedagogické podpory. Z celkového počtu je 16 chlapců a 9 děvčátek. 

Největší pýchou naší třídy je krásná zahrada v přírodním stylu vybavená prvky
z akátového dřeva.  Největší dominantou školní zahrady je obrovská pirátská loď doplněná tělovýchovnými prvky. Zdravý pohyb na čerstvém vzduchu je jednou z hlavních priorit naší výchovné práce. Kromě pobytu venku zařazujeme denně krátké pohybové chvilky ve třídě a jednou týdně zařazujeme „velké“ cvičení, kdy celou řízenou činností toho dne jsou pohybové hry, zdravotní cviky a v neposlední řadě taky hudebně-pohybové hry s doprovodem CD, nebo klavíru. Klavír vedle pohybových činností využíváme denně ke zpěvu dětských písní, takže i hudební výchova patří k dalším prioritám naší pedagogické práce.

Vzhledem k tomu, že jsme smíšenou třídou, tak vzdělávací cíle jsou rozmanité. Od hladkého zvládnutí adaptace u nových dětí, přes zdokonalování sebeobslužných činností, upevňování hygienických návyků, zařazováním logopedických chvilek rozvíjíme kvalitu řeči a vyjadřování dětí, rozšiřování znalostí o nejbližším okolí, orientace v rámci celého světa.

Kromě toho se u starších dětí zaměřujeme na grafomotorickou zdatnost a dále pak na všeobecnou přípravu dětí na vstup do základní školy. Samozřejmostí celé naší práce je i rozvoj citové a volní oblasti, snažíme se o rozvoj základů společenského chování, vznik a rozvoj kamarádských vztahů.

Jak bylo řečeno, jsme třídou heterogenní, kde je práce zejména pro učitelky náročnější, ale má i kladné stránky. Mladší děti se snaží vyrovnat svým starším kamarádům a starší děti pak vedeme k pomáhání mladším dětem, takže to má důležitý vliv na další rozvoj dětí. Veškeré pokroky dětí zaznamenáváme v       diagnostických listech a zařazujeme do Portfolia každého dítěte.

Našim hlavním cílem je připravit dětem podnětné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně jako ti broučci v knize J. Karafiáta.


Třídní učitelky: Blanka Smolíková
                           Bc. Eliška Fojtíková

 

 

Náš třídní vzdělávací program se jmenuje „BROUČCI POZNÁVAJÍ SVĚT“.

 

Hlavní motto:   My jsme děti, malé děti,

                             my chodíme do školky.

                             Hrajeme si povídáme,

                             půjčujeme si pastelky.

                             Stavíme a montujeme,

                             venku všechno zkoumáme,

                             zvědaví jsme neposední,

                             tak si broučci říkáme.