Close

Broučci

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY BROUČCI

Školní rok 2023/2024

Učitelky: Blanka Smolíková

                 Bc. Laura Fojtíková

     V naší Mateřské škole je pouze jedna třída, která se jmenuje Broučci. Jedná se o třídu smíšenou, tudíž do ní dochází děti ve věku od tří do šesti let. V letošním školním roce máme zapsaných 25 dětí. V tomto počtu je 11 chlapců a 14 děvčat, dvě děti mají odklad školní docházky.

     Děti mají k dispozice ke hře dvě třídy. V první třídě jsou dětské stolečky, takže tady probíhá stravování a taky veškeré výtvarné a pracovní činnosti, na které klademe velký důraz a dále jsou tady konstruktivní stavebnice, puzzle a další rozvíjející hračky. Druhá třída pak slouží jako herna a taky lehárna. Ráno si zde dětí hrají v různých koutech pro námětové hry, jako je domácnost, kadeřnictví, obchod, auta atd., dopoledne zde probíhá řízená činnost a po obědě třída slouží jako lehárna k odpočinku.

     Děti denně kreslí podle své fantazie, vykreslují omalovánky s dětskými motivy, stříhají nůžkami, pracují s modelínou či kinetickým pískem atd. Kromě toho máme jeden den tzv. velkou výtvarku, kdy děti malují barvami, pracují s lepidly a nůžkami atd. obyčejně je námětem dané téma toho určitého týdne. Tyto výrobky pak zdobí interiér naší MŠ a rodiče pak mohou sledovat vývoj svého dítěte. Všechny práce archivujeme a děti si je pak na závěr roku odnáší domů.

     Dalším významným opěrným bodem našeho vzdělávacího programu je rozvoj hudebně pohybových dovedností, ke kterým máme jednu třídu vybavenu klavírem a ten obě paní učitelky denně využívají. K hudební výchově využíváme flétnu a jednoduché dětské nástroje. Letošní rok jsme se rozhodly věnovat lidovým písním a tanečkům, které jsou v dnešních mladých rodinách opomíjené.

    No a třetím bodem pak je pohyb, pohyb a zase pohyb ve všech jeho formách a podobách. Denně zařazujeme pohybové chvilky, jednou týdně pak „velký“ tělocvik, kam kromě pohybových her a zdravotních cviků zařazujeme i prvky TV, jako je hod, chytání, zdolávání žebřin, překážkové dráhy a tak dále. V loňském roce nám docházela kvalifikovaná cvičitelka, která s dětmi dělala jednoduché cviky jako ve Fitcentru, což děti velmi bavilo. A dále pak je pohyb součástí každodenního pobytu na školní zahradě, kterou máme novou a vybavenou prvky z akátového dřeva, a které dominuje velká loď. Na budovu školky navazuje krytá terasa, a ta nám umožňuje pobyt venku i za nepříznivého počasí. Občas samozřejmě vyrazíme i mimo MŠ na cyklostezku, na kurty či k lesu. Často se taky vracíme ze Slavičína pěšky, takže si děti cvičí i vytrvalostní chůzi.

    Kromě těchto činností se snažíme o rozvoj rozumových znalostí, oblasti sociálně kulturní, environmentální a vůbec všeobecné připravenosti dětí na vstup do ZŠ. Proto taky zařazujeme spoustu exkurzí a taky společných akcí s rodiči dětí.